M0rty

Current to BTC [Morty]

M0rty Cập nhật   
This indicator helps you find strong bull altcoin, it shows the ratio of the current symbol to BTC.
Donchian Channels help to identify trends.

Alts Bull coins:
When BTC goes sideway, they pump first.

Alts Bear coins:
When BTC goes sideway, they move sideway.
When BTC goes down, they go down harder.

Phát hành các Ghi chú:
- add resolution options
- adjujst color scheme
Phát hành các Ghi chú:
- upgrade to version 5
- add a readable label, e.g. DYDX/BTC

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?