M0rty

Current to BTC [Morty]

This indicator helps you find strong bull altcoin, it shows the ratio of the current symbol to BTC .
Donchian Channels help to identify trends.

Alts Bull coins:
When BTC goes sideway, they pump first.

Alts Bear coins:
When BTC goes sideway, they move sideway.
When BTC goes down, they go down harder.

Phát hành các Ghi chú: - add resolution options
- adjujst color scheme
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?