gwizdavid

Gain/StopLoss Percentage Lines

Gain/StopLoss Percentage Lines is a quick way to enter your Entry Price in to a stock and track the percentage of gain or loss at the 5% and 10% markers.
Click on the gear settings icon and type in your entry price. The percentage is defaulted to 5%. You can change this to a different percentage at this screen. Note that whatever number you enter will be doubled for the upper and lower lines. For instance, if you want to set your first red line stop loss and green gain line at 2.5%, your two other upper and lower green and red lines will be at 5%.
However, this will not change the text on the tab marker.
To change the tab text, go in to the Pine Editor and change the green text that says "5% Gain" and "5% Loss" to your new percentages.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?