zzzcrypto123

KZ Sessions

zzzcrypto123 Cập nhật   
This shows killzone sessions for London NY, Asia sessions.

In addition to the opening hours of session, the pre-market and closing time periods are also marked with a grey color


Generally these are consided period of high activity and can experience more volatility in these periods

I also have enabled it to display the session times even on weekends. There is no session open at such times but heightened activity is noticed in these periods even on weekends.
If want to disable showing it on weekends, then remove ":1234567" from all the lines in code
Phát hành các Ghi chú:
-Added CME Open/Close times
-Added day of week info
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?