QuantNomad

Parabolic SAR Strategy with Bactesting Range

Standard Parabolic SAR Strategy with SAR level plotted and backtesting range option.
Phát hành các Ghi chú: Cleaning the code
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Courses:
PineScript Programming: https://qntly.com/pineprog
TradingView Essen: https://qntly.com/tve

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

YouTube: https://qntly.com/youtube
Discord: https://qntly.com/discord
Telegram: https://qntly.com/tel

Bình luận

Hello QuandNomad,

I think your backtesting range does not work.
Whatever I input there, same results.

Tom
Phản hồi
QuantNomad TomXian
@TomXian, Hi Tom, send me screenshots, which symbol/timeframe you're using - I will take a look.
Phản hồi