LunaOwl

[LunaOwl] Center of Gravity

LunaOwl Cập nhật   
作品: 艾勒斯重心點 (Center of Gravity , CG )

Center of Gravity was developed by John Ehlers in 2002. The main purpose of the Center of Gravity indicator is to find possible reversal points as early as possible. Indicator has two series, the first is the CoG series, and the second is the signal line calculated by the five-period smoothed moving average . Cross representative indication of the direction. I coded this indicator according to the description of MT4, a little work.

重心點(Center of Gravity)是由約翰.艾勒斯在2002年開發的,這個指標的主要用途是儘早發現可能的反轉點。它有兩個部份,一個是重心點指標線,另一個是經過五期平滑移動平均線平滑過的信號線,它們的交叉結果代表方向。我按照MT4的說明編寫了這個小作品。

Phát hành các Ghi chú:
make minor changes.
Phát hành các Ghi chú:
Modify comments (will not affect the script).
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?