Đường Trung bình trượt được Làm mượt (SMMA)

Đường Trung bình trượt được Làm mượt (SMMA)

Đường Trung bình trượt được làm mịn (SMMA) tương tự như Đường trung bình trượt Đơn giản (SMA), trong đó nó nhằm mục đích làm giảm nhiễu động hơn là giảm độ trễ. Chỉ báo này cân nhắc đến tất cả các giá và sử dụng khoảng thời gian xem xét dài. Giá cũ không bao giờ bị loại khỏi tính toán, nhưng chúng chỉ có tác động tối thiểu đến Đường Trung bình trượt do trọng lượng được chỉ định thấp. Bằng cách giảm độ nhiễu động nó loại bỏ các biến động giá và vẽ xu hướng hiện hành. SMMA có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng và xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Nó thường được sử dụng kết hợp với các tín hiệu và kỹ thuật phân tích khác.
Hiển thị thêm Script
1
23
1
23