alexgrover

Time Price Indicator

alexgrover Wizard Cập nhật   
Introduction

There are already several indicators who measure the time behavior relative to price, the most well know being the Aroon indicator published by Tushar Chande. I propose an alternative indicator TPI who tend to create less whipsaw's at the cost of small reactivity.

The Indicator

The TPI is in a range of 0.5/-0.5 and is no different than the Aroon indicator when it come to signal generation, when the upper line (in blue) crossover the lower line (in orange) the indicator generate a buy signal, when the lower line cross under the upper line a sell signal is generated.

Comparison

The Aroon indicator tend to use more information which involve more reactivity but more uncertainty as well.


Aroon and TPI with both length = 50. White lines represent signals where the Aroon and my proposed indicator react at the same time, the red line show a whipsaw and the green line show a signal generated faster by the Aroon.

Here is a more pertinent exemple


Aroon reacted to price range which at the end involved many whipsaw, the TPI however stayed on a sell signal and did not reacted to this price range. The cost to avoid so many whipsaw was a reactivity of 7 bars back when the sell signal of the TPI was generated.

A statistic of the signal numbers generated by both indicator is shown below


The blue line show the number of signals generated by the Aroon indicator and in orange the number generated by the TPI with both length = 14. Aroon generated 410 while the TPI generated 288 signals.

Conclusion

The Aroon indicator and TPI can both generate a signal at the same time or with a small period deviation with the ability of the TPI to avoid some whipsaw.


Phát hành các Ghi chú:
Updated to v4
Custom calculation for rising and falling
Phát hành các Ghi chú:
some corrections

Check out the indicators we are making at luxalgo: www.tradingview.com/u/LuxAlgo/
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?