LazyBear

Indicator: CCI coded OBV

50706 lượt xem
7818
OBV is colored green if CCI > threshold, red if CCI < threshold.

Both "threshold" and "CCI Length" can be customized using the options page.

Indicator also displays a 13EMA (length can be changed) over OBV.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// 
// @author LazyBear
// 
study("CCI coded OBV", shorttitle="CCIOBV_LB")
src = close
length = input(20, minval=1, title="CCI Length")
threshold=input(0, title="CCI threshold for OBV coding")
lengthema=input(13, title="EMA length")
obv(src) => 
    cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)
    
o=obv(src)
c=cci(src, length)
plot(o, color=c>=threshold?green:red, title="OBV_CCI coded", linewidth=2)
plot(ema(o,lengthema), color=orange, linewidth=2)
List of my free indicators: http://bit.ly/1LQaPK8
List of my indicators at Appstore: http://blog.tradingview.com/?p=970