hobbiecode

Hobbiecode - SP500 IBS + Higher

hobbiecode Cập nhật   
This is a simple strategy that is working well on SPY but also well performing on Mini Futures SP500. The strategy is composed by the followin rules:

1. Today is Monday.
2. The close must be lower than the close on Friday.
3. The IBS must be below 0.5.
4. If 1-3 are true, then enter at the close.
5. Sell 5 trading days later (at the close).

If you backtest it on Mini Futures SP500 you will be able to track data from 1993. It is important to select D1 as timeframe.

Please share any comment or idea below.

Have a good trading,
Ramón.
Phát hành các Ghi chú:
Backtesting adjusted.
Phát hành các Ghi chú:
Error corrected when checking last friday.

Sígueme en mis redes sociales:

Instagram: www.instagram.com/hobbiecode/
Youtube: www.youtube.com/c/hobbiecode
Twitch: www.twitch.tv/hobbiecode
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?