theheirophant

Apirine Stochastic MACD w/ MA Selection by Cryptorhythms

📊Apirine Stochastic MACD w/ MA Selection by Cryptorhythms

Intro
Had to re-release due to moderation.
This happens to be my first open source indicator, hope you all enjoy it!

Description
This indicated is ported from November 2019 issue of TASC. “The Stochastic MACD Oscillator” in this issue, author Vitali Apirine introduces a new indicator created by combining the stochastic oscillator and the MACD . He describes the new indicator as a momentum oscillator and explains that it allows the trader to define overbought and oversold levels similar to the classic stochastic but based on the MACD .

Options
-You can enable bar coloration for trade state (signal conditions setup in the "long" and "short" variables).
-You can choose histogram or columns for the convergence/divergence display.
-You can turn on/off and adjust the overbought / oversold zones.
-You can choose what type of moving average to use in the calculation from a small selection of options. This gives you more flexibility to adapt the indicator to your needs.


👍 We hope you enjoyed this indicator and find it useful! We post free crypto analysis, strategies and indicators regularly. This is our 70th script on Tradingview!

🤐Check my Signature for other information

Twitter - www.twitter.com/cryptorhythms
Cryptorhythms Group Chat - t.me/cryptorhythms
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?