SoftKill21

Heikin-Ashi Change Strategy/ Indicator


Today I bring you a simple and efficient indicator/strategy based only on HA.
Can be used together with other TA tools or alone.

The idea behind is simple :
We have to forms to calculate the candle, using inner HA candles or normal candles. Once we have that we apply certain rules to get the max high, min low, open and close(ohlc)

With that then we check for changing in the patters like for example
For long close is higher than open and the previos close is lower than open. For short is going to be the opposite of long condition.

For the purpose of this example, I only use long direction and exit once we have the short signal.


If you have any questions, please let me know in private chat !

My website: www.atraderlife.com/

Telegram group: t.me/atrader_life

DONATION
BTC: 347p8NNwnHmAUfyJXWaeLUgrpHwthmr5UP

TV
www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=SoftKill21
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?