cheatcountry

Relative Strength Volume Adjusted Exponential Moving Avg [CC]

The Relative Strength Volume Adjusted Exponential Moving Average was created by Vitali Apirine (Stocks and Commodities Feb 2022 pgs 14-18) and this is very similar of course to the last Relative Strength Exponential Moving Average . It works under the same concept with using overbought and oversold methods to adjust the moving average and with this particular version you will notice that sudden drops or increases won't follow super closely so this can be useful along with the other as a good complementary indicator to use with each other to determine the short and medium term trend and to give good entry and exit points. I have strong buy and sell signals in addition to normal ones so darker colors are strong and lighter colors are normal. Buy when the indicator line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators or scripts you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?