dinhchien

[Crypto] DinhChienFX [2 orders]

dinhchien Premium Cập nhật   
1. Supertrend indicator at Daily timeframe:
- Long trend: the close of candle is above the Green line of Supertrend Indicator.
- Short trend: the close of candle is below the Red line of Supertrend Indicator.
2. Keltner Channels:
- Only buy is above Upper Keltner .
- Only sell is below Lower Keltner .
3. ADX indicator:
- BUY when the ADX indicator crosses 46 + Supertrend is GREEN + Candle's close above Upper Keltner .
- SELL when the ADX indicator crosses 46 + Supertrend is RED + Candle's close below Upper Keltner .
4. Order 2: just active when the Order 1 is opening.
- At the fibonacci retracement 63% ~ Risk/reward 1/1.7
5. Not repaint:
6. Stoploss and Take Profit: risk/reward 1/1.05
- Stoploss = The height of Keltner Channels from lower to upper.
- Take profit = The height of Keltner Channels from lower to upper x 1.05
7. Alert for webhook:

* Historical data with 1 Entry.
- 2013 - 2016:
- 2016 - 2019:
- 2019 to 20/10/2021
---------
Every year:
2013-2014:
2014-2015:
2015-2016:
2016-2017:
2017-2018:
2018-2019:
2019-2020:
2020-2021:
2021-20/10/2021:
Phát hành các Ghi chú:
Update:
- Commission = 4 USD.
- Slippage = 2 ticks.
* Risk order 1: 1%.
* Risk order 2: 1.5%.
Phát hành các Ghi chú:
Modify: Supertrend indicator at H4 timeframe.

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

Use the link below to obtain access to this indicator/strategy

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.