LonesomeTheBlue

Support Resistance MTF

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,


This is Support Resistance script that uses Multi Time Frame. While getting Close/Open/High/Low values of Higher Time Frames the script does NOT use Security function, instead it calculates them.

while choosing Higher Time Frame, you can use "Auto" option so it uses predefined Higher Time Frames, or you can choose the Higher Time Frame Manually from the list. options for HTF => 15mins, 30mins, 60mins, 120mins, 180mins, 240mins, 720mins, Day, Week, 2 Weeks, Months, 3 Months, 6 Months, 12 Months.

You have option to use High/Low or Close/Open values while calculating support resistance levels.

"Period for Highest/Lowest Bars" option is used as loopback period to check if it's Highest/lowest bars. smaller numbers = more sensitive result.

You have option for transparency and coloring of support/resistance levels/zone => Red, Lime, Blue, White, Black, Olive, Gray


An example for 15 min chart, 4hours selected as HTF

You can set transparency and colors as you wish:

You can choose Close/Open prices while calculating S/R levels instead of High/Low


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
"Extend Lines" option added. (user request)
Phát hành các Ghi chú:
color option changed/improved and unnecessary parts removed
transp usage in fill() function removed
Phát hành các Ghi chú:
updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?