wilkesvb

FX Mini-Day/Index Dividers V2

wilkesvb Cập nhật   
This is a combination of the Mini-Day Separator Indicator, timings based off the research by Tom Henstridge/@LiquiditySniper and additional Index KZ delineations, based on ICT's 2022 Youtube Mentorship.

*It borrows some minor code from Enricoamato997. Credit where it is due!

This is a joint effort by myself, @vbwilkes / Offseason Vince and @Tom_FOREX / TraderTom on the Index/Index Future portion.


Index Future ExampleForex Example

Phát hành các Ghi chú:
Updated End time to 4:30 after reviewing 2022 Mentorship Video #5
Phát hành các Ghi chú:
Updated limits to how far in the past the indicator can draw. Added ability to delineate 1hr opening times for FX killzones.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?