UnknownUnicorn2151907

[ALERTS] Range Filter

"This is an experimental study designed to filter out minor price action for a clearer view of trends.

Inspired by the QQE's volatility filter, this filter applies the process directly to price rather than to a smoothed RSI .

First, a smooth average price range is calculated for the basis of the filter and multiplied by a specified amount.
Next, the filter is calculated by gating price movements that do not exceed the specified range.
Lastly the target ranges are plotted to display the prices that will trigger filter movement.

Custom bar colors are included. The color scheme is based on the filtered price trend."


Thanks to Donovan Wall...


Enjoy!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?