SamRecio

Historic Volume/Market Profiles

Historic Volume/Market Profile is a Periodic Volume Profile with all of the improvements known in the original Volume/Market Profile.
VMP is a 2 in 1 Volume and Market Profile Indicator.
HVMP uses the base of VMP to offer a quick and simple view at multiple historic profiles at the same time.
This includes:
  • Cluster Identification for High Volume and Low Volume Areas.
  • Maximizing granularity by utilizing boxes and lines to get up to 1000 rows.

New Inclusions in HVMP vs VMP:

HVMP granularity is determined by the # of profiles on display. By doing this, each profile will get an even amount of allocated rows to use and granularity is scaled per-profile, to fit within the row allowance.
For Example: 1000/(# of profiles) = Maximum # of rows per profile.


HVMP introduces the "Auto-Scale" Option (on by Default), this automatically fits each profile within the defined timeframe period to provide a consistent display when switching timeframes.
Even with "Auto-Scale" enabled, "Display Size" dictates which direction the profile is displayed.

Below is a Negative Display Size (Displays from right to left, starting at the end of the period)
Below is a Positive Display Size (Displays from left to right, starting at the beginning of the period)

HVMP is only for historical data, you can get a live profile with the same Node Identification using VMP (Volume Market/Profile). The indicator that this one is based on.
Find it Here: Volume/Market Profile

Enjoy!


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?