TheYangGuizi

Matrix Mod

This is the Matrix oscillator made by glaz. So credit goes to him.

I made some minor modifications to it:
1. added a zeroline
2. added 3 options to color bars/candles depending on:
- if the oscillator is above/below 0
- if it's oversold/bought*
- if the matrix has a green bar or a red

That's all :)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study("Matrix Mod",shorttitle="MS",precision=1)
Smoother=input(5)
nn = Smoother
//--Sup/Res Detail
SupResPeriod = input(50)
SupResPercentage =input(100)
PricePeriod = input(16)
ob = input(200,title="Overbought")
os = input(-200,title="Oversold")
OBOS= input(type=bool,defval=false,title="Show OB/OS") 
dynamic=input(true,title="Dynamic zones")
ys1 = ( high + low + close * 2 ) / 4
rk3 = ema( ys1, nn )
rk4 = stdev(ys1, nn)
rk5 = (ys1 - rk3 ) * 200 / rk4
rk6 = ema( rk5, nn )
up = ema(rk6, nn )
down = ema( up, nn )
Oo = iff( up < down, up, down )
Hh = Oo
Ll = iff( up < down, down, up )
Cc = Ll
vcolor= Oo > Cc ? red : up > down? green:red 

// Body Calculations
bodyHigh = up>down ? up : down
bodyLow = Oo<down ? up : down
body0 = (up>0 and down>0) or (up>0 and down<0) ? bodyHigh : (up<0 and down<0) or (up<0 and down>0) ? bodyLow : 0
body1 = up<0 and down>0 ? bodyHigh : up>0 and down<0 ? bodyLow : 0
bodyCover = up>0 and down>0 ? bodyLow : up<0 and down<0 ? bodyHigh : 0
// Wick Calculations
wick0 = Hh>0 ? Hh : Ll
wick1 = Hh>0 and Ll<0 ? Ll : Hh
wickCover = Hh>0 and Ll>0 ? Ll : Hh<0 and Ll<0 ? Hh : 0
plot(Oo, linewidth=3, color=vcolor, style=histogram, title="Oc")
plot(Cc, linewidth=3, color=vcolor, style=histogram, title="Cc")
plot(bodyCover, linewidth=3, color=white, style=histogram)//-------S/R Zones------
Lookback = SupResPeriod
PerCent = SupResPercentage
Pds = PricePeriod

C3 = cci(close,Pds )

Osc = C3
Value1 = Osc
Value2 = highest( Value1, Lookback )
Value3 = lowest( Value1, Lookback )
Value4 = Value2 - Value3
Value5 = Value4 * ( PerCent / 100 )
ResistanceLine = Value3 + Value5
SupportLine = Value2 - Value5
plot(dynamic?ResistanceLine:na,color=green)
plot(dynamic?SupportLine:na,color=red)

//--Overbought/Oversold/Warning Detail
UPshape = up > 200 and up>down ? highest(up,1) + 20:up > 200 and up<down?highest(down,1) + 20:na
DOWNshape = down < -200 and up>down ? lowest(down,1) - 20:down < -200 and up<down?lowest(up,1) - 20 :na
plot(UPshape,style=linebr,color=red,linewidth=2)
plot(DOWNshape,style=linebr,color=green,linewidth=2)
x1=OBOS?ob:false
x2=OBOS?os:false
hline(x1)
hline(x2)
hline(0)
//http://www.wisestocktrader.com/indicators/2739-flower-indicator

barcolor(Oo > 200 ? black : Cc < -200 ? white : na, title="OSOB")
barcolor(Oo > 0 ? green : Oo < 0 ? red : na, title="0-Cross")
barcolor(Oo > Cc ? red : up > down? green:red , title="ColorChange")