exlux99

ATR and IV Volatility Table

This is a volatility tool designed to get the daily bottom and top values calculated using a daily ATR and IV values.

ATR values can be calculated directly, however for IV I recommend to take the values from external sources for the asset that you want to trade.

Regarding of the usage, I always recommend to go at the end of the previous close day of the candle(with replay function) or beginning of the daily open candle and get the expected values for movements.


For example for 26April for SPX, we have an ATR of 77 points and the close of the candle was 4296.
So based on ATR for 27 April our TOP is going to be 4296 + 77 , while our BOT is going to be 4296-77

At the same time lets assume the IV for today is going to be around 25% -> this is translated to 25 / (sqrt (252)) = 1.57 aprox
So based on IV our TOP is going to be 4296 + 4296 * 0.0157 , while our BOT is going to be 4296 - 4296 * 0.0157


I found out from my calculations that 80-85% of the times these bot and top points act as an amazing support and resistence points for day trading, so I fully recommend you to start including them into your analysis.


If you have any questions let me know !🔻My Website: hercules.trading
🔻Binance : cutt.ly/3Fpy1w4
🔻Discord : cutt.ly/kWfhNxo
🔻Telegram : cutt.ly/URHIExq
🔻Premium TV : cutt.ly/ZFpy695
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?