Sofien-Kaabar

Fibonacci Timing Pattern II

The Fibonacci Timing Pattern II is a price-based counter that seeks to determine medium-term reversals in price action. It is based on the following set of conditions:

* For a bullish Fibonacci timing signal II: The current close must be lower than the close prices from one and two periods ago. Simultaneously, the close price from two periods ago must be lower than the close price from three periods ago, and the close price from three periods ago must be lower than the close price from five periods ago. The Fibonacci sequence continues until the close price from thirty four periods ago which must be above the close price from fifty five periods ago.
* For a bearish Fibonacci timing signal II: The current close must be higher than the close prices from one and two periods ago. Simultaneously, the close price from two periods ago must be higher than the close price from three periods ago, and the close price from three periods ago must be higher than the close price from five periods ago. The Fibonacci sequence continues until the close price from thirty four periods ago which must be lower the close price from fifty five periods ago.

The signals of the pattern are ideally used in a sideways market or used in tandem with the trend (bullish signals are taken in a bullish market and bearish signals are taken in a bearish market).

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?