AdhiSudalaissj

Supertrend & CCI Strategy Scalp

This strategy is based on 2 Super Trend Indicators along with CCI .

The longer factor length gives you the current trend and the deviation in the short factor length gives us the opportunity to enter in the trade .

CCI indicator is used to determine the overbought and oversold levels.

Setup :

Long : When atrLength1 > close and atrLength2 < close and CCI < -100 we look for long trades as the longer factor length will be bullish .

Short : When atrLength1 < close and atrLength2 > close and CCI > 100 we look for short trades as the longer factor length will be bearish .


Please tune the settings according to your use .

Trade what you see not what you feel .
Please consult with your financial advisor before you deploy any real money for trading .


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?