HPotter

Pivot Point

Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
resistance levels.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2014
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and 
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their 
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most 
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and 
// resistance levels.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Pivot Point", shorttitle="Pivot Point", overlay = true)
width = input(2, minval=1)
xHigh  = security(tickerid,"D", high[1])
xLow   = security(tickerid,"D", low[1])
xClose = security(tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
vR2 = vPP + (xHigh - xLow)
vS2 = vPP - (xHigh - xLow)
vR3 = xHigh + 2 * (vPP - xLow) 
vS3 = xLow - 2 * (xHigh - vPP)
plot(vS1, color=#ff0000, title="S1", style = circles, linewidth = width)
plot(vS2, color=#ff002a, title="S2", style = circles, linewidth = width)
plot(vS3, color=#ff014a, title="S3", style = circles, linewidth = width)
plot(vR1, color=#009600, title="R1", style = circles, linewidth = width)
plot(vR2, color=#006F00, title="R2", style = circles, linewidth = width)
plot(vR3, color=#004900, title="R3", style = circles, linewidth = width)