ParCorn

Supertrend A/D Breakout

ParCorn Cập nhật   
Modified Hoffman A/D:
1. uses standard supertrend to determine up/down direction (previous version used ema crossover)
2. uses improved A/D candlestick patterns

I'm optimistic about this one
Phát hành các Ghi chú:
fixed up the candle detection
Phát hành các Ghi chú:
reset key support/resistance after a trend change
Phát hành các Ghi chú:
small update to the supertrend calculation to use high and low instead of hl2
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?