cheatcountry

Natural Directional Combo [CC]

The Natural Directional Combo was created by Jim Sloman as part of his Ocean theory series and I believe this is his final unique formula that I'm publishing to make them all open source. If you know of any others then please send me a message. He passed away at a young age and I want to make sure his legacy lives on. Big thanks to @altcoinz and @tmac87 for giving me his full source code and materials in order to publish everything. So like my Natural Market Combo script, this essentially take his Natural Stochastic Indicator and his Natural Directional Index to create his own average of both indicators. Like the market combo indicator, I created a fix to address the errors in his original script and included both strong and normal buy and sell signals. Strong signals are darker in color and normal signals are lighter in color. Buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other scripts you would like to see me publish!

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?