bjr117

Fractal Dimension Index

The Fractal Dimension Index is a technical indicator that gauges the amount of volatility currently present in the market.

The theory behind this indicator is that a value of 1.5 suggests the market is acting in a completely random fashion. As the market deviates from 1.5, the opportunity for earning profits is increased in proportion to the amount of deviation.

Keep in mind that the indicator does not show the direction of trends! Although you can try to test it as a trend-following indicator that gives trend-following signals, that isn't the intended use of the indicator.

The Fractal Dimension Index is red when the market is in a trend. And it is blue when there is high volatility . When the Fractal Dimension Index changes its color from red to blue, it means that a trend is finishing. The market becomes erratic and high in volatility when the Fractal Dimension Index is blue. Usually, these "blue periods" do not go on for a long time, they come before a new trend.

So, look for trend-following signals while the Fractal Dimension Index is blue since this indicates high volatility before a potential trend, and avoid trend-following signals when the Fractal Dimension Index is red since this indicates a ranging/non-trending market or a trend that started long ago.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?