Mohamed3nan

MTF WatchList Charts [Anan]

Mohamed3nan Pro Cập nhật   
█ OVERVIEW
I am happy to present this script with a nice idea!
You can now customize a watchlist with your preferred time frame and any symbol from any market.
The main purpose is to be aware of any moves and watch a brief overview of the chart.

█ FEATURES
- 8 customizable symbols with the option to show/hide anyone
- Multi time frame support
- 3 Types of charts (Candles / Heikin Ashi / Line)
- Displaying up to 10 candles for every chart
- Customizable chart colors
- Option to Show/hide Price
- Option to Show/hide Price Line
- Option to change Labels and Text Size
- Show Symbol name and used time frame
- Option to change gaps between charts
- Hover over on the top of any candle to see (Open/High/Low/Close) Prices

█ SCREENSHOTS

-----------------------------------------------
Special thanks to @dgtrd for inspiration and for the amazing framework used here (HTF Candles by DGT)
Special thanks to Pine Chat @fareidzulkifli @Bjorgum @JohnBaron @fpainchaud
Phát hành các Ghi chú:
New Feature:
Made the ticker input automatically follow your opened chart so that you can view the ticker symbol over multiple time frames without edit settings every time!
Thanks to @TMK2 for this idea ;)
Phát hành các Ghi chú:
Center upper Label
Phát hành các Ghi chú:
Reduced the number of charts for fast loading (you can increase it, I just commented it in the code)
Phát hành các Ghi chú:
limit max_bars_back=500
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?