Wunderbit

Growth Producer


Applicable to FTX:ETHPERP 15 min

Relative volatility index (RVI) that will determine the entry and exit points only when the volatility will start to increase and Money Flow index as an additional point for entry.

IMPORTANT

• Input Partial take profits in your Bot settings

• This is a trend strategy and works better in the trending market

• We added the trend identifier using the EMA and SMA interaction

• We added Take profit and stop loss levels

• We added inputs for the period selection, so you could see how the strategy is performing on a monthly basis.

• RVI for the entry conditions

• MFI was added for the additional entries.

• Partial Take-profits

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?