TjnTjn

Nonfarm [TjnTjn]

This indicator will draw a line on your chart to show the Nonfarm announcement date and a line showing the Nonfarm announcement time for that day.
Because normally the Nonfarm announcement date is not simply the first Friday of the month. Because there are days Nonfarm days can be 8 or 9 or 10.
By checking the entire history of nonfarm announcements, I found some more rules such as if the first Friday of the month hits a holiday, the nonfarm day will be the friday of the following week. The previous months are 28, 29, or 30 days and if the first Friday of this month is on the 3, 2 or 1, the nonfarm day will be the friday of the following week.
Since this type of indicator is not available on the Tradingview library, I have put it up for everyone's convenience to backtest the price movement on nonfarm days to better support trading or simply to avoid trading at time of announed nonfarm.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?