Nostalgic_92

Williams Percent Range with Trendlines and Breakouts

Here is my "Williams Percent Range with Trendlines and Breakouts" indicator, a simple yet powerful tool for traders. This indicator combines the classic Williams %R oscillator, which helps identify overbought and oversold levels, with added trendlines for easier trend analysis at a glance.

It's designed to make spotting potential breakouts easier by drawing attention to significant price movements. With customizable settings for the Williams %R period and trendline sensitivity, it's a flexible tool for various symbols and trading styles.

Whether you're looking to refine your trading strategy or just need a clearer view of market trends, this indicator should offer a straight forward approach to hopefully enhance your trading decisions.

Disclaimer: This indicator is intended for educational and informational purposes only. Always conduct your own research and analysis before making trading decisions.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?