QuantVue

ATR Extension [QuantVue]

The Moving Average ATR Extension Indicator offers a powerful blend of two key market elements: the Average True Range (ATR) and Moving Averages (MA), capturing the dynamics of market momentum and trend direction.

This indicator is used to measure market extension from a user-selected moving average based on multiples of the Average True Range (ATR). By doing this, it becomes remarkably straightforward to spot strength at breakout points or exhaustion near the end of a run.

As a market breaks out the extension indicates a surge in buying pressure, while an extension after a sizeable move can often be an indication of market exhaustion. This extended position essentially reflects over-enthusiastic buying and could be an early warning sign of a potential trend reversal.

Breakout Strength:

Exhaustion:

Give this indicator a BOOST and COMMENT your thoughts!

We hope you enjoy.

Cheers.

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?