BogdanCiocoiu

Bogdan Ciocoiu - Makaveli

Description
This indicator integrates the functionality of multiple volume price analysis algorithms whilst aligning their scales to fit in a single chart.
Having such indicators loaded enables traders to take advantage of potential divergences between the price action and volume related volatility .
Users will have to enable or disable alternative algorithms depending on their choice.

Uniqueness
This indicator is unique because it combines multiple algorithm-specific two-volume analyses with price volatility .
This indicator is also unique because it amends different algorithms to show output on a similar scale enabling traders to observe various volume-analysis tools simultaneously whilst allocating different colour codes.

Open source re-use
This indicator utilises the following open-source scripts:


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?