ThePineGuru

Dynamic ADX - [The Pine Guru]

Dynamic ADX by The Pine Guru

What is the Dynamic ADX?
The Dynamic ADX is an indicator created using the regular ADX, Line, and additional ADX Moving Average. This MA allows the script to calculate the ADX differently to the original ADX, providing greater input and accessibility to the user. As the ADX is a volatility indicator, it is communicates to trend strength in the markets. The Dynamic ADX displays these trending Periods through user controlled visualizers like Fills, Background Color, and Bar Color.

How do I use the Dynamic ADX?
This indicator has 4 different "versions" or "conditions" in which it displays trend strength. These are achieved by checking and unchecking ADX, ADX MA and Line. Different combinations of these 3 inputs will result in a change of true condition that the script outputs.
Dynamic ADX Achieved by checking the ADX and ADX MA, results in an ADX similar to an MA Crossover, with the ADX being over the MA indicating a true or strong trend condition.
Regular ADX Achieved by Checking the ADX and Line. Results in the regular calculation of the ADX.
Mixture Achieved by Checking all three sections, which results in the calculation a normal ADX as well as the MA. Provides and extra condition or confluence into the ADX.
MA and Line Achieved by checking the ADX MA and Line. Results in a similar calculation to an original ADX but with a smoother MA.

Recommendations
This indicator will work typically in all markets with high volume and volatility. It is recommended that it is used as a confluence in a trading system, and not as an outright indicator. As always do your own testing before live use with this indicator. Do your own Research and refinements.

Please Leave a like if you enjoy this Indicator
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?