TraderHalai

Reverse Stoch [BApig Gift] - on Panel

TraderHalai Cập nhật   
Mssive credit to Motgench, Balipour and Wugamlo for this script. This script is all of their good work.

It is basically just the non-on chart version which I've slightly tweaked off their script. This can be useful to reduce the clutter on the chart itself. Releasing it in the hope that it can be useful for the community

Enjoy!
Phát hành các Ghi chú:
Update to PineScript version 5 and add MTF support for Stoch Plot
Phát hành các Ghi chú:
Clean up of Unused input values
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?