mrtuanvn

Volume Spike

3467 lượt xem
166
Detect current bar's volume is at least Ratio times than average volume of previous "Look back" bars.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

would replace plotshape(DotBien,text="action", style=shape.xcross)

its more signification in charts
+1 Phản hồi
is there a way to have horizontal lines drawn at the top and bottom of the candle where the "xcorss" is placed
Phản hồi