AGPym

MA Marvel - MultiMA by AGPym

Multi-Moving Average in a single color changing indicator. Lines change color when they cross.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Created by AGPym
// Multi-Moving Average in a single color changing indicator
// Thanks to ChrisMoody for creating awesome scripts!
// Tips are appreciated!

study(title="MA Marvel - MultiMA by AGPym", shorttitle="MAMarvel", overlay=true)

//inputs
src = close
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")

ma1 = input(25, title="1st Moving Average Period")
ma2 = input(50, title="2nd Moving Average Period")
ma3 = input(100, title="3rd Moving Average Period")
ma4 = input(200, title="4th Moving Average Period")
ma5 = input(500, title="5th Moving Average Period")
ma6 = input(1000, title="6th Moving Average Period. Changes color when above everything.")

//hull ma1 definition
hullma1 = wma(2*wma(src, ma1/2)-wma(src, ma1), round(sqrt(ma1)))
//TEMA definition
ema1ma1 = ema(src, ma1)
ema2ma1 = ema(ema1ma1, ma1)
ema3ma1 = ema(ema2ma1, ma1)
temama1 = 3 * (ema1ma1 - ema2ma1) + ema3ma1

avgma1 = atype == 1 ? sma(src,ma1) : atype == 2 ? ema(src,ma1) : atype == 3 ? wma(src,ma1) : atype == 4 ? hullma1 : atype == 5 ? vwma(src, ma1) : atype == 6 ? rma(src,ma1) : temama1

//hull ma2 definition
hullma2 = wma(2*wma(src, ma2/2)-wma(src, ma2), round(sqrt(ma2)))
//TEMA definition
ema1ma2 = ema(src, ma2)
ema2ma2 = ema(ema1ma2, ma2)
ema3ma2 = ema(ema2ma2, ma2)
temama2 = 3 * (ema1ma2 - ema2ma2) + ema3ma2

avgma2 = atype == 1 ? sma(src,ma2) : atype == 2 ? ema(src,ma2) : atype == 3 ? wma(src,ma2) : atype == 4 ? hullma2 : atype == 5 ? vwma(src, ma2) : atype == 6 ? rma(src,ma2) : temama2

//hull ma3 definition
hullma3 = wma(2*wma(src, ma3/2)-wma(src, ma3), round(sqrt(ma3)))
//TEMA definition
ema1ma3 = ema(src, ma3)
ema2ma3 = ema(ema1ma3, ma3)
ema3ma3 = ema(ema2ma3, ma3)
temama3 = 3 * (ema1ma3 - ema2ma3) + ema3ma3

avgma3 = atype == 1 ? sma(src,ma3) : atype == 2 ? ema(src,ma3) : atype == 3 ? wma(src,ma3) : atype == 4 ? hullma3 : atype == 5 ? vwma(src, ma3) : atype == 6 ? rma(src,ma3) : temama3

//hull ma4 definition
hullma4 = wma(2*wma(src, ma4/2)-wma(src, ma4), round(sqrt(ma4)))
//TEMA definition
ema1ma4 = ema(src, ma4)
ema2ma4 = ema(ema1ma4, ma4)
ema3ma4 = ema(ema2ma4, ma4)
temama4 = 3 * (ema1ma4 - ema2ma4) + ema3ma4

avgma4 = atype == 1 ? sma(src,ma4) : atype == 2 ? ema(src,ma4) : atype == 3 ? wma(src,ma4) : atype == 4 ? hullma4 : atype == 5 ? vwma(src, ma4) : atype == 6 ? rma(src,ma4) : temama4

//hull ma5 definition
hullma5 = wma(2*wma(src, ma5/2)-wma(src, ma5), round(sqrt(ma5)))
//TEMA definition
ema1ma5 = ema(src, ma5)
ema2ma5 = ema(ema1ma5, ma5)
ema3ma5 = ema(ema2ma5, ma5)
temama5 = 3 * (ema1ma5 - ema2ma5) + ema3ma5

avgma5 = atype == 1 ? sma(src,ma5) : atype == 2 ? ema(src,ma5) : atype == 3 ? wma(src,ma5) : atype == 4 ? hullma5 : atype == 5 ? vwma(src, ma5) : atype == 6 ? rma(src,ma5) : temama5

//hull ma6 definition
hullma6 = wma(2*wma(src, ma6/2)-wma(src, ma6), round(sqrt(ma6)))
//TEMA definition
ema1ma6 = ema(src, ma6)
ema2ma6 = ema(ema1ma6, ma6)
ema3ma6 = ema(ema2ma6, ma6)
temama6 = 3 * (ema1ma6 - ema2ma6) + ema3ma6

avgma6 = atype == 1 ? sma(src,ma6) : atype == 2 ? ema(src,ma6) : atype == 3 ? wma(src,ma6) : atype == 4 ? hullma6 : atype == 5 ? vwma(src, ma6) : atype == 6 ? rma(src,ma6) : temama6

plot(avgma1, title="MA1", style=line, color=(avgma1[0]>avgma2[1]? lime:red), linewidth=1, transp=60)
plot(avgma2, title="MA2", style=line, color=(avgma2[0]>avgma3[1]? lime:red), linewidth=2, transp=50)
plot(avgma3, title="MA3", style=line, color=(avgma3[0]>avgma4[1]? lime:red), linewidth=3, transp=40)
plot(avgma4, title="MA4", style=line, color=(avgma4[0]>avgma5[1]? lime:red), linewidth=3, transp=30)
plot(avgma5, title="MA5", style=line, color=(avgma5[0]>avgma6[1]? lime:red), linewidth=4, transp=20)
plot(avgma6, title="MA6", style=line, color=(avgma6[0]>avgma1[1] and avgma6[0]>avgma2[1] and avgma6[0]>avgma3[1] and avgma6[0]>avgma4[1] and avgma6[0]>avgma5[1]? lime:red), linewidth=4, transp=10)

Bình luận

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter