Koalems

Fusion: Aroon trend matching with dual thresholds 2

Same as previous one, just making the code publicly available.

You set an upper and lower threshold and when both are met a direction is determined.

I use this primarily as a confirmation indicator of a trend.

The addition to the normal Aroon is simply the threshold settings and the visuals. There is even an option to see the length you are using which I find useful when the length is long, say 40+ so you don't forget that it's considerably longer than how it's normally used.

Additionally it defaults to the normal colors we are familar with for up and down (long/short) but you can choose Aroon colors if you wish with just a checkbox.

The length is certainly not optimized so set to whatever suits your needs. The Aroon default is 14, I used 6 for one particular case so that's what it ended up being for this indicator.

I default to a dark theme so if you are using a light theme you may need to change some brightness settings.

Finally, if you find value please do make a comment, give a thumbs up etc.

Enjoy and good luck!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?