icostan

Slices of Bitcoin


A very simple indicator that shows how many times a currency fits into Bitcoin . In other words, the higher the value, the weaker the currency against Bitcoin .

You can easily see that since the beginning of 2019 Stellar Lumen ( XLM ) lost half of its BTC-value while the USD-value was constant.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận