inno14

ATR Trading Setup

This simple script base on function of ATR Trailing Stop (aka SuperTrend) to plot Trading Setup on chart with detail as below:
1. Type of Average True Range (ATR)
+ The function calculate ATR may base on 1 of 3 type of Average: RMA, SMA, EMA
2. Trading Setup
2.1 Long setup
+ SuperTrend is upTrend
+ Entry Long at (or below) last value ATR Trailing Stop of Previous Trend (DownTrend)
+ Stop loss at first value ATR Trailing Stop of now Trend (upTrend)
+ Take profit at first value ATR Trailing Stop of Previous Trend (downTrend)
+ Move stop loss follow ATR Trailing Stop (green dot)
2.1 Short setup
+ SuperTrend is downTrend
+ Entry Short at (or above) last value ATR Trailing Stop of Previous Trend (upTrend)
+ Stop loss at first value ATR Trailing Stop of now Trend (downTrend)
+ Take profit at first value ATR Trailing Stop of Previous Trend (upTrend)
+ Move stop loss follow ATR Trailing Stop (red dot)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?