jatinder.sodhi

ATR Spike

ALWAYS TRADE THE DIRECTION OF THE TREND
This indicator is useful for 5-minute Bank Nifty intraday trading.
It compares the Open-Close value for a 5-minute bar with the current ATR value.
When a bar has higher than the ATR value then it means that the current bar has a higher Open-Close than the ATR.
This means that after a period of dull action, some action has taken place.
And more action will follow in the direction of the immediate trend.
It signals the start of momentum which I look for as a intraday trader.

Feel free to experiment and change values as it suits you.
I use it on Bank Nifty only on 5 minute timeframe with 14 period ATR.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?