AmosTradingSystem

Rsi strategy for BTC with (Rsi SPX)

AmosTradingSystem Cập nhật   

I hope this strategy is just an idea and a starting point, I use the correlation of the Sp500 with the Btc, this does not mean that this correlation will exist forever!. I love Trading view and I'm learning to program, I find correlations very interesting and here is a simple strategy.
This is a trading strategy script written in Pine Script language for use in TradingView. Here is a brief overview of the strategy:

The script uses the RSI (Relative Strength Index) technical indicator with a period of 14 on two securities: the S&P 500 (SPX) and the symbol corresponding to the current chart (presumably Bitcoin, based on the variable name "Btc_1h_fixed"). The RSI is plotted on the chart for both securities.

The script then sets up two trading conditions using the RSI values:

A long entry condition: when the RSI for the current symbol crosses above the RSI for the S&P 500, a long trade is opened using the "strategy.entry" function.

A short entry condition: when the RSI for the current symbol crosses below the RSI for the S&P 500, a short trade is opened using the "strategy.entry" function.

The script also includes a take profit input parameter that allows the user to set a percentage profit target for closing the trade. The take profit is set using the "strategy.exit" function.

Overall, the strategy aims to take advantage of divergences in RSI values between the current symbol and the S&P 500 by opening long or short trades accordingly. The take profit parameter allows the user to set a specific profit target for each trade. However, the script does not include any stop loss or risk management features, which should be considered when implementing the strategy in a real trading scenario.
Phát hành các Ghi chú:
I hope this strategy is just an idea and a starting point, I use the correlation of the Sp500 with the Btc , this does not mean that this correlation will exist forever!. I love Trading view and I'm learning to program, I find correlations very interesting and here is a simple strategy.
This is a trading strategy script written in Pine Script language for use in TradingView. Here is a brief overview of the strategy:

The script uses the RSI ( Relative Strength Index ) technical indicator with a period of 14 on two securities: the S&P 500 (SPX) and the symbol corresponding to the current chart (presumably Bitcoin , based on the variable name "Btc_1h_fixed"). The RSI is plotted on the chart for both securities.

The script then sets up two trading conditions using the RSI values:

A long entry condition: when the RSI for the current symbol crosses above the RSI for the S&P 500 , a long trade is opened using the "strategy.entry" function.

A short entry condition: when the RSI for the current symbol crosses below the RSI for the S&P 500 , a short trade is opened using the "strategy.entry" function.

The script also includes a take profit input parameter that allows the user to set a percentage profit target for closing the trade. The take profit is set using the "strategy.exit" function.

Overall, the strategy aims to take advantage of divergences in RSI values between the current symbol and the S&P 500 by opening long or short trades accordingly. The take profit parameter allows the user to set a specific profit target for each trade. However, the script does not include any stop loss or risk management features, which should be considered when implementing the strategy in a real trading scenario.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?