lnlcapital

TMO Scalper

lnlcapital Cập nhật   
TMO - (T)rue (M)omentum (O)scillator) MTF Scalper Version
TMO Scalper is a special custom version of the popular TMO Oscillator. Scalper version was designed specifically for the lower time frames (1-5min intraday scalps). This version prints in the signals directly on top of the oscillator only when the higher aggregations are aligned with the current aggregation (the big wheels must be spinning in order for a small wheel to spin). The scalper consist of three MTF TMO oscillators. First one is the one that plot signals (should be the fastest aggregation), second serves as a short term trend gauge (good rule of thumb is to us 2-5x of the chart time frame or the first aggregation). The third one (optional) is shaded in the background & should only serve as a trend gauge for the day (usually higher time frames 30min+).

Time Frames Preffered by Traders:

1. 1m / 5m / 30m - This one is perfect for catching the fastest moves. However, during choppy days the 1min can produce more false signals..
2. 2m / 10m / 30m - Healthy middle, the 2min aggregation nicely smooths out the 1min mess. Short term gauge is turning slowly (10min for a signal to confirm).
3. 3m / 30m / 60m - This TF is awesome for day traders that prefer to take it slow. Obviously, this combination will produce far less signals during the day.

Hope it helps.
Phát hành các Ghi chú:
Signal dots were replaced with custom trigger symbol (triangle up/down as the default).
Phát hành các Ghi chú:
+ Minor Bug Fixes
+ Moved New Settings Menu to Inputs
+ Added Up / Down Signals for Overbough & Oversold Signals Only (Extremes)
+ Added On/Off Switch to All TMO Aggregations
Phát hành các Ghi chú:
Bug Fixes
Phát hành các Ghi chú:
+Added OB / OS Extreme Thresholds (default set to 9 and -9 which means the extremes only will plot after the TMO goes beyond 9 or -9).

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?