bigurb

US Sector Correlations

bigurb Pro+ Cập nhật   
A new and interesting way to look at Breadth. As for the usefulness of it, one would have to do some proper backtesting to get a full grasp of the capabilities. This is just a concept currently. But in general, SPX holding near ATHs with very low sector correlations can be a topping indicator. SPX selling off with Correlations all very positive across each sector...can be a sign of an impending bottom. But, needs the "full bake" of proper testing and analysis versus just guessing. I like the concept and want to explore it further, and I will. This is just the start.
Phát hành các Ghi chú:
Converted to Pine v5

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?