Envious_

Market Strength Scanner

Hey traders, this is a table-based market relative strength and true strength scanner, designed to allow the users to get data from multiple pairs without having to go onto that pair for their strength's. This indicator uses functions to fetch data from other pairs so that the code is optimised and prevents slow loading. Furthermore, the indicator is easy to understand and use as there isn't a lot of settings for it, you can adjust the length of the true strength index or the relative strength index through one input box, you can change the data type from RSI to TSI without changing the code, and you can customise what pairs you want to display. Furthermore, the user can set alerts for the pairs that they want to have such as setting alerts for overbought and oversold zones. That's all to this indicator and I hope it is of use to some people :)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?