F_rank_01

Multiple Indicator 50EMA Cross Alerts

F_rank_01 Cập nhật   
Here’s a screener including Symbol, Price, TSI, and 50 ema cross in a table output.


The 50 Exponential Moving Average is a trend indicator
You can find bullish momentum when the 50 ema crossed over or a bearish momentum when the 50 ema crossed under we are looking to take advantage by trading the reversion of these trends.True strength index (TSI) is a trend momentum indicator
Readings are bullish when the True Strength Index shows positive values
Readings are bearish when the indicator displays negative values.
When a value is above 20, we look for selling overbought opportunity and when the value is under 20, we look for buying oversold opportunity.You can select the pair of your choice in the settings.Make sure to create an alert and choose any alerts then an alert will trigger when a price cross under or cross over the 50 ema for every pair separately.
This allow the user to verify if there is a trade set up or not.Disclaimer
This post and the script don’t provide any financial advice.
Phát hành các Ghi chú:
The price column as been removed.
Phát hành các Ghi chú:
I added crossing under and crossing over in the EMA CROSS column.

I added the Vector Color column from infernixx trader reality version
can be found here :
Description of the Vector Color column
Situation "Climax"
Bars with volume >= 200% of the average volume of the 10 previous chart TFs, and bars
where the product of candle spread x candle volume is >= the highest for the 10 previous
chart time TFs.
Default Colors: Bull bars are green and bear bars are red.
Situation "Volume Rising Above Average"
Bars with volume >= 150% of the average volume of the 10 previous chart TFs.
Default Colors: Bull bars are blue and bear are blue-violet.

I fixed alerts errors
Phát hành các Ghi chú:
I changed the background
Phát hành các Ghi chú:
Change in the pairs selection
Phát hành các Ghi chú:
I added a bool to select the candle color from the Trader Reality indicator made by infernix

I added input so you can create alert with the ema of your choice.

I added TSI alerts and overbought and oversold input. They are set by default at -30 and 30. You
can change them in the setting. Higher inputs are suitable for crypto.

I added bool input so you can select which alert you want.
Select your input and wait for the indicator to load up. Then create your alert.

Notice that during weekend the indicator needs to be open on a crypto chart. If you open it on a
closed market chart the indicator will not work.
Phát hành các Ghi chú:
Updated the vector candle logic
Phát hành các Ghi chú:
Added a bool to choose between previous candle and current candle color or both.
Phát hành các Ghi chú:
I added a string that indicate when markets are closed.
Phát hành các Ghi chú:
Added alert for color of vector
Phát hành các Ghi chú:
Added alert condition for each vector color
Phát hành các Ghi chú:
Fixed Marketclosed condition. I was not using the correct way to check market closed condition.

Note: When you're on a closed market chart, the indicator will show everything as closed market even when they are not. Switch to a chart which the market is open and the indicator will work fine.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?