jurlvarg

Pivot Support / Resistance Panel [JV]

Hello Traders,

First all of thanks to LonesomeTheBlue for making me grasp arrays, a wonderful addition to Pine Script.

This indicator uses arrays to find Pivot Points and mark them as Support / Resistance .
It displays an info panel with the latest values.

This code was written using the following standards:
• PineCoders Coding Conventions for Pine: http://www.pinecoders.com/coding_convent...

Configurable options:


Enjoy!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?