deperp

3kilos BTC 15m

deperp Cập nhật   
The "3kilos BTC 15m" is a comprehensive trading strategy designed to work on a 15-minute timeframe for Bitcoin (BTC) or other cryptocurrencies. This strategy combines multiple indicators, including Triple Exponential Moving Averages (TEMA), Average True Range (ATR), and Heikin-Ashi candlesticks, to generate buy and sell signals. It also incorporates risk management features like take profit and stop loss.

Indicators
Triple Exponential Moving Averages (TEMA): Three TEMA lines are used with different lengths and sources:

Short TEMA (Red) based on highs
Long TEMA 1 (Blue) based on lows
Long TEMA 2 (Green) based on closing prices
Average True Range (ATR): Custom ATR calculation with EMA smoothing is used for volatility measurement.
Supertrend: Calculated using ATR and a multiplier to determine the trend direction.
Simple Moving Average (SMA): Applied to the short TEMA to smooth out its values.
Heikin-Ashi Close: Used for additional trend confirmation.

Entry & Exit Conditions
Long Entry: Triggered when the short TEMA is above both long TEMA lines, the Supertrend is bullish, the short TEMA is above its SMA, and the Heikin-Ashi close is higher than the previous close.

Short Entry: Triggered when the short TEMA is below both long TEMA lines, the Supertrend is bearish, the short TEMA is below its SMA, and the Heikin-Ashi close is lower than the previous close.

Take Profit and Stop Loss: Both are calculated as a percentage of the entry price, and they are set for both long and short positions.

Risk Management
Take Profit: Set at 1% above the entry price for long positions and 1% below for short positions.
Stop Loss: Set at 3% below the entry price for long positions and 3% above for short positions.

Commission and Pyramiding
Commission: A 0.07% commission is accounted for in the strategy.
Pyramiding: The strategy does not allow pyramiding.

Note
This strategy is designed for educational purposes and should not be considered as financial advice. Always do your own research and consider consulting a financial advisor before engaging in trading.
Phát hành các Ghi chú:
Remove HA, SMA.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?