NorthStarDayTrading

NSDT Bearish-Bullish Candles

This is another interesting take on candlesticks . These Bearish-Bullish Candles do not show the wicks. Instead, the upper wick is made into a Red body and the lower wick is made into a Green body. If you match the candle body color in the chart settings (or turn off the candles completely), you get a unique way of seeing how Bearish or how Bullish a candle is because the wick will now match the body size and color.

This indicator is very similar to our NSDT Special High-Low Candles.

Phát hành các Ghi chú: Updated code to Pinescript V5.

Zone Trading, Fracking, Automation, Coaching - NorthStarDayTrading.com - https://www.youtube.com/watch?v=qs2SC4xp0So
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?