backslash-f

BTC Pair Change %

backslash-f Premium Cập nhật   
This script makes it easier to quickly check how the BTC pair of the current symbol is performing on any pair.
It adds a "change percentage widget" (of the BTC pair) to the top right of the chart.
(Refer to the image for an example.)

The change percentage calculation is performed as described here:

To match the "Chg%" that appears on TradingView watchlists, a 24H (1440min) timeframe is used, as described here:
money.stackexchange.com/a/98439/121115

In short, this script:
 • Searches for the BTC pair of the current symbol
 • Calculates the change % using the above described logic (links)
 • Adds a "change percentage widget" (of the BTC pair) to the top right of the chart
 • Allows for using 24H timeframe or the current timeframe (enable "Use current timeframe" under the script options)
Phát hành các Ghi chú:
 • Add option to use the current timeframe instead of the default 24h
Phát hành các Ghi chú:
 • The indicator now supports two timeframes; each one has its own row
 • The timeframes default to "current chart" and "1 day"; the timeframes can be changed
 • The table background, border and text colors can be customized as well
Phát hành các Ghi chú:
 • Minor refactor
Phát hành các Ghi chú:
 • Update chart
Phát hành các Ghi chú:
 • Update chart
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?