Dicargo_Beam

Real-time price distribution in candles

Dicargo_Beam Cập nhật   
This indicator splits the candle time into 30 units to indicate where the price was at each time.

In the case of a 1-hour time zone, 60 minutes / 30 = 2 minutes, so this display the location of the price every 2 minutes.

In case of 1 minute time zone, it is displayed every 2 seconds.


CAUTION
If a transaction does not occur, the display may be omitted.


You can change the color of the opening and closing prices and the size of the dots.
Phát hành các Ghi chú:
Fix chart overlay code
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?