cryptonnnite

Market Structure


  • Intermediate Term Low (ITL): A point on a price chart where the price reaches a relatively lower level compared to the surrounding price points within an intermediate time frame.

  • Intermediate Term High (ITH): A point on a price chart where the price reaches a relatively higher level compared to the surrounding price points within an intermediate time frame.

  • Long Term Low (LTL): An Intermediate Term Low (ITL) that has higher Intermediate Term Lows (ITL) on both sides of it, indicating a potential significant reversal point and considered a long term trend change.

  • Long Term High (LTH): An Intermediate Term High (ITH) that has lower Intermediate Term Highs (ITH) on both sides of it, indicating a potential significant reversal point and considered a long term trend change

The script designed to automatically identify these patterns on a price chart. It categorizes ITH/L and LTH/L points for easy recognition of the market structure and potential pivot points. Traders and analysts often use such patterns and pivot points to make decisions about entering or exiting positions in the market.

Please note that while these concepts are based on certain patterns observed in historical price data, trading and investing in financial markets can be complex and risky. It's important to have a solid understanding of technical analysis, risk management, and market dynamics before making trading decisions.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?